• کلاس تکمیلی درجه 2 به میزبانی استان تهران

آرشیو اخبار

مصاحبه

صدور کارت مربیان

رابطه بین پیلاتس و دیابت با توجه به مزیت ورزش پیلاتس  میتوان گفت که انجام این فعالیتها، خطر بروز آسیبهاي ناشی از صدمات مفصلی و عضالنی را که در اثر انجام حرکتهاي پرتابی ایجاد میشوند کاهش میدهد و در هر مکان )خانه، محل کار، فضاي باز و بسته ...( و براي هر قشري از افراد جامعه از جمله سالمندان نی ....

ادامه

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد که سال 98 یک سال متفاوت همراه با آغاز یک تحول در نگرش،رویکرد و فعالیت ها و اقدام در ورزش همگانی باشد.       معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد که سال 98 یک سال متف ....

ادامه

سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی در برنامه صبح و نشاط گفت : ورزش باید به عنوان یک باور اجتماعی در ذهن مردم جای بگیرد و تمام نهاد هایی که حوزه آموزش منابع انسانی را در اختیار دارند، بایستی به اصلاح نگرش مردم درباره ورزش و تندرستی بپردازند.     به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگا ....

ادامه

ستاد پایدار کمک به سیل زدگان در فدراسیون ورزش های همگانی تشکیل شد.   ستاد پایدار کمک به سیل زدگان در فدراسیون ورزش های همگانی تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی،| با توجه به حرکت جامعه ورزشی کشور در راستای کمک به هم وطنان سیل زده، ستاد پایدار کمک به سیل زدگان در فدراسی ....

ادامه