مسئولین

مسئولین انجمن پیلاتس فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران

 

مسئول انجمن پیلاتس                                                           ایمان متقیان نژاد                   

نایب رئیس بانوان انجمن پیلاتس                                              نوشین کلانی   

نایب رئیس آقایان انجمن پیلاتس                                              علی محمد صالح

دبیر انجمن پیلاتس                                                                علیرضا بختیاری