شرایط دریافت سطوح

1-    شرایط و مقررات تعیین سطح ورزشکاران

 

·        شرکت در کلاسهای پیلاتس مربیانی که دارای کد فنی و زیر نظر انجمن ورزشی پیلاتس مشغول بکار هستند.

·        شرکت در کارگاههای تعیین سطح – با توجه به قوانین و مقررات فدراسیون و انجمن-  که در زمان برگزاری دوره متعاقباً در سایت اعلام میگردد.

 

2-    مدارک مورد نیاز جهت صدور احکام سطوح تعیین شده توسط مربی

·        دانلود وتکمیل فرم شماره*1 دراکسل و ارسال  به ایمیل Info@Pilatesiran.ir

·        کپی شناسنامه و کارت ملی (فقط برای سطح4)

·        واریز مبلغ 100.000 ريال برای هر نفر به سپرده کوتاه مدت شماره 38-11629337-8100-269 بنام فدراسیون ورزشهای همگانی- انجمن پیلاتس.

·        کپی حکم سطح قبلی برای سطوح بالاتر (اصل سطوحی که قبل از تاریخ 1/1/93 صادر شده اند جهت صدور سطح جدید مورد نیاز میباشند)

·        ارسال مدارک مذکور به صندوق پستی شماره 415-16415 بنام انجمن پیلاتس

 

3-    مدارک مورد نیاز جهت شرکت در کارگاههای تعیین سطح

·        زمان تشکیل دوره درسایت اعلام میگردد.