شماره حساب انجمن پیلاتس

سپرده کوتاه مدت شماره  1-11629337-8600-269 بانک پاسارگاد  بنام فدراسیون ورزشهای همگانی- انجمن پیلاتس