استعلام 09336084720

شماره ثابت انجمن 02122986532-02122986537

مراحل دریافت مدرک مربیگری

پیلاتس دارای 2 کارگاه پیشنیاز میباشد کارگاه 2 و 1

تنها مرجع برگزاری دورههای مربیگری پیلاتس فدراسیون ورزشهای همکانی

هیات های ورزشهای همگانی استانها و انجمن پیلاتس

تا تاریخ 1398/8/10 فقط از سوی فدراسیون ورزشهای همگانی انجمن پیلاتس

دورههای مربیگری درجه 3 و دورههای مربیگری درجه 2 برگزار شده است

جهت استعلام مدرک از 2 طریق میباشد

از سوی فدراسیون ورزشهای همگانی یا انجمن پیلاتس

مربیان رسمی پیلاتس دارای مدرک رسمی از سوی فدراسیون میباشند

مدرک رسمی دارای 3 سال اعتبار است