معرفی کمیته های پیلاتس

کمیته های انجمن پیلاتس

 

کمیته مربیان پیلاتس :

کمیته توسعه پیلاتس :

کمیته هماهنگی‌ باشگاهای تحت پوشش  :

روابط عمومی و صدور کارت سطوح :

کمیته روابط بین‌الملل   :

 انفورماتیک و سایت  :

کمیته تحقیق و پژوهش :

کمیته آموزش :

امور فرهنگی‌ :