فعالیت انجمن پیلاتس در سال 1396

1397/02/01

حضور رئیس فدراسیون ورزش های همگانی دکتر علی مجدآرا در همایش بین المللی و ایشان انجمن پیلاتس را به عنوان برترین انجمن انتخاب کردند