انجمن پیلاتس معرفی صندلی تعادلی

1397/10/17

صندلی تعادلی: صندلی تعادلی یک دستگاه ممتاز برای تمرین ماهیچه‌های اصلی، و همچنین بازوها و پاها می‌باشد. جوزف پیلاتس از این دستگاه برای توانبخشی زانو نیز استفاده می‌کرده. تمرینات انجام گرفته بر روی صندلی تعادلی شامل انجام حرکات خوابیده، نشسته و ایستاده بر روی صندلی می باشد. بیش از 170 تمرین می تواند با استفاده از این صندلی انجام شود. این دستگاه جهت فراهم آوردن تمرینات مقاومتی پیکرتراشی و تنظیم عضلات بدن و فیتنس، بهبود عملکرد ورزشکاران، و همچنین توانبخشی افراد مصدوم طراحی شده است. آنچه که صندلی را برای حرکت پرچالش کرده است، غلبه بر نیروی جاذبه در هنگام برقراری تعادل و همچنین حرکت پاها می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که تمام بدن بر روی صندلی حرکت می کند، تمامی عضلات در یک لحظه درگیر می‌شوند. انجام حرکت بر روی صندلی مانند حرکت بر روی مت در حالت معلق می‌باشد. همچنین هنگام حرکت بر روی صندلی همزمان یک گروه از عضلات درگیر می شوند.