ایمان متقیان نژاد بنیانگذار پیلاتس نوین شد

1397/12/11

ایمان متقیان نژاد بنیانگذار پیلاتس نوین شد

طی عملکرد موفق انجمن پیلاتس از سال 92 تا 97 به در خواست هیات رئیسه و جمعی از پیلاتسکاران و شورای راهبردی ایمان متقیان نژا به عنوان بنیانگذار پیلاتس نوین انتخاب شد .

موفقیت ادامه دارد