تقویم ورزشی فرهنگی سال 1398 انجمن پیلاتس اعلام شد

1397/12/20

تقویم ورزشی فرهنگی سال 1398 انجمن پیلاتس اعلام شد

فعالیت اجرایی ورزشی ، فرهنگی انجمن پیلاتس

1- برگزاری سمینار تخصصی

2-برگزاری مربیگری درجه 3 هر فصل در استانها فعال

3-برگزاری مربیگری درجه 2

4-برگزاری مربیگری درجه 1

5-برگزاری کارگاههای تخصصی

6-نشست های تخصصی

7-برگزاری کارگروههای ورزشی